Golf od 22:10. - Shrnutí dopadů do golfového prostředí od 22.10.2020

Datum novinky: 
22.10.2020

Shrnutí dopadů do golfového prostředí od 22.10.2020

1. Turnaje – jakákoliv forma organizované golfové hry je zakázána.
2. Individuální hra – není zakázána, neboť jsou výslovně povoleny cesty za účelem pobytu v přírodě a zpět a pobyt v přírodě1 nebo parcích2 (čl. I. odst. 8. KO č. 1078). Máme tedy za to, že část přírody, ve které se nachází udržovaná zeleň (v našem případě „golfiště“), vždy naplňuje v odst. 8 popisovanou „přírodu“. ...

Zároveň, pokud jde o KO č. 1079 je výslovně zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť. Tím, že jsou výslovně zakázány vnitřní sportoviště a není nikde žádná zmínka o zákazu venkovních sportovišť, s přihlédnutím k tomu, že je uveden zákaz provozu a používání vnitřních prostor venkovních sportovišť, lze výkladem (za použití argumentu a contrario) dojít k závěru, že na provoz venkovních sportovišť zákaz necílí. V této souvislosti je třeba vnímat absolutní omezení, tj. pobyt na veřejně přístupných místech (kam je třeba zařadit venkovní sportoviště v přírodě – golfové hřiště) v maximálním počtu 2 osob (s výjimkou členů domácnosti). V praxi to znamená, že skupinka osob, které nejsou povinny udržovat odstup nejméně 2 metry může být vícečlenná, ale pouze v případě, že se jedná výhradně o členy domácnosti. Pokud jde o počet osob ve flajtu – zde je třeba chápat, že termín „počet osob ve flajtu“ je obvykle a běžně používán v souvislosti s organizací hry. To však od nynějška nelze, neboť osoby se budou na hřištích vyskytovat výhradně v rámci individuálního pobytu v přírodě. V daném případě je tedy především nutné dodržovat omezení počtu 2 osob, kdy každé 2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry.
3. Driving range – jedná se o nezakázané venkovní sportoviště, resp. přírodu, kde platí pouze omezení 2 osob, kdy každé 2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry.
4. Trénování – zde platí analogicky omezení pro individuální hru, která není zakázána, je však třeba dodržovat omezení 2 osob. Pokud jde o poskytování služeb (placené tréninky), tato služba v zákazech KO č. 1079 nefiguruje.
5. Zájmové kroužky golfu dětských skupin (6-18 let) – zakázáno.
6. WC, šatny, sprchy – zakázáno. 1 V našem právním prostředí absentuje zákonná definice přírody, když jde o pojem natolik obecně vžitý a používaný, že jej zákonodárce dokonce ani v zákoně o ochraně přírody a krajiny nevymezil. 2 Parkem je třeba rozumět část města nebo krajiny, ve které se nachází udržovaná zeleň. 6
7. Indoory – zakázáno.
8. Hotel a restaurace – hotelový provoz je umožněn pouze v rozsahu přísných výjimek (čl. I. odst. 5. KO č. 1079). V rámci golfu tedy nelze hotel provozovat. Provoz hotelové restaurace je omezen do té míry, že se v nich smí zdržovat VÝHRADNĚ ubytovaní hosté, a to v čase od 6:00 do 20:00 s tím, že omezení jsou popsána v čl. I. odst. 2. a v čl. II. odst. 1. KO č. 1079.
9. Golfová recepce – zakázáno.
10.Golf shop – zakázáno.
11.Odbavení hráčů – jak již bylo uvedeno, je třeba nastalou situaci vnímat z pohledu jednak omezení pohybu osob a jednak zákazů z hlediska prodeje a poskytování služeb. Za problémový moment, kdy by mohlo docházet k přenosu virové infekce, je třeba považovat fyzické odbavení hráče, zvláště spojeného s placením. Zde odkazujeme na ustanovení čl. IV. odst. 3. a 4. KO č. 1078, podle kterého je zaměstnavatelům doporučeno využívat přednostně bezhotovostní platební styk a omezit přímý kontakt se zákazníky. Proto doporučujeme dálkové odbavení.
12.Spolková činnost – zakázáno.
13.Pití alkoholu – krizové opatření č. 1079 výslovně zakazuje pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, za které je potřeba považovat veškeré venkovní prostory (tedy i sportovišť). V této souvislosti pro pořádek upozorňujeme na to, že restaurace prostřednictvím výdejního okénka sice nemají zakázáno prodávat alkoholické nápoje, avšak zákazníci si zakoupený alkohol musí odnést s sebou mimo veřejně přístupná místa.
V Praze dne 21. října 2020 Mgr. Karel Čelikovský, LL.M. předseda